Savon Suunta on Joroisissa, Varkaudessa ja Leppävirralla toimiva suunnistusseura.

Toimintalinja

Yleistä toimintalinjasta

Savon Suunnan toimintalinja kuvaa seuran toiminnan periaatteita, tavoitteita ja vastuuta. Toimintalinjan tarkoituksena on soveltaa seuran sääntöjä ja yhdistyslakia, ei korvata niitä.

Toimintalinja on käsikirja, jota käytetään seuran toiminnasta tiedottamisen jäsenistölle, seuran yhteistyökumppaneille sekä medialle. Laadittua toimintalinjaa käytetään myös uusien jäsenten perehdyttämisen työkaluna. Toimintalinjan sisältö tarkastetaan vähintään kerran vuodessa ja päivitetään vastaamaan olemassa olevaa toimintaa. Seuran toimintalinja on työkalu, jonka laatimisen ja käytön tarkoituksena on pitää ja kehittää edelleen seuramme toimintaa laadullisesti hyvänä ja jäsenistön tarpeita täyttävänä myös tulevaisuudessa.

Toimintalinjaa ylläpidetään sähköisenä versiona. Toimintalinjan tarkastuksesta, päivityksestä ja uusien versioiden jakelusta vastaa johtokunnan erikseen nimeämä vastuuhenkilö.

Seurassa järjestetään säännöllisesti jäsenille keskustelutilaisuuksia, jotka antavat suuntaa mahdollisten muutosten ja tarkennusten tarpeellisuudesta. Muutosten sisällöstä voidaan keskustella etukäteen myös johtokunnan, jaostojen, valmentajien tai ohjaajien kesken. Toimintalinjan muutokset ja uuden version käyttöönoton hyväksyy johtokunta, joka tiedottaa jäsenilleen uuden version käyttöönotosta esim. sähköpostilistalla, nettisivuilla tai vuosikokouksessa. Jokainen seuran jäsen on velvollinen tutustumaan toimintalinjan sisältöön ja toimimaan siinä esitettyjen pelisääntöjen mukaisesti. Seuran jäsenet voivat ehdottaa muutoksia toimintalinjaan joko vastuuhenkilölle tai johtokunnalle.

Visio

Savon Suunta on ollut perustamisestaan lähtien yksi Pohjois-Savon johtavista suunnistusseuroista. Visiona on olla myös tulevaisuudessa alueella toimiva vahva seura, haluttu yhteistyökumppani ja seura, josta jäsenistö on ylpeä ja seura, joka kiinnostaa uusia suunnistuksen harrastajia sekä kilpailijoita. Savon Suunta on, ja tulee tulevaisuudessakin olemaan, arvostettu ja menestyvä suunnistuksen erikoisseura kaikissa ikäryhmissä. Savon Suunnassa kukin voi harrastaa suunnistusta omalla tasollaan ja tavallaan.

Seuramme tarjoaa monipuolista ja laadukasta suunnistustoimintaa Varkauden, Joroisten, Leppävirran ja ympäristön lapsille, nuorille ja aikuisille, niin kilpaurheilijoille, harrastesuunnistajille kuin muillekin lajin parissa toimiville. Sekä nykyisten että uusien jäsenten on helppo viihtyä seuratoiminnassa. Savon Suunta edistää myös kaikenikäisten harrastajiensa ja toimijoittensa ihmisenä kehittymistä kasvatuksellisten, luontoa kunnioittavien periaatteiden mukaan. Kilpailemisesta kiinnostuneille tarjoamme mahdollisuuden kehittää suunnistustaitoaan ja fyysistä kuntoaan kunkin omien tavoitteiden mukaan. Tavoitteena on, että toiminnassa mukana olevien lasten ja nuorten itsetunto kehittyy terveesti ja heistä kasvaa sosiaalisia ja liikunnalliset elämäntavat omaavia nuoria.

Järjestämme mahdollisuuksien mukaan kilpailuja, leirejä ja muita suunnistustapahtumia. Pidämme karttamme ajan tasalla ja haemme aktiivisesti uusia alueita kartoitukseen. Tarjoamme mahdollisuuksiemme mukaan apua koulusuunnistuksen toteuttamiseen. Savon Suunta haluaa osallistua ja vaikuttaa lajin kehittämiseen paikallisella ja valtakunnallisella tasolla ja hakee tarvittaessa myös kansainvälistä yhteistyötä.

Vision toteutus

Kunnioitamme historiaamme. Arvostamme seuramme varainhankintatyötä, osallistumme aktiivisesti yhteisiin varainhankintatalkoisiin. Arvostamme yhtä tärkeiksi seuran varainhankinta-, ohjaus-, valmennus- ja muun seuratoimintatyön. Pidämme suhteet kunnossa yhteistyökumppaneihimme, sekä tiedostamme ja haemme uusia yhteistyömahdollisuuksia. Kunnioitamme yhteistyötä toiminta-alueen kuntien kanssa. Savon Suunnan toimintaan ovat kaikki tervetulleita.

Savon Suunta on suunnistusseura, jossa voi hyvässä seurassa ja edullisesti harrastaa suunnistusta iästä, sukupuolesta ja taitotasosta riippumatta. Seurassamme on tilaa sekä kuntoilijoille että kilpailijoille.

Koulutamme aktiivisesti uusia seuratoimijoita, ohjaajia, valmentajia ja ratamestareita. Olemme valtakunnallisesti aktiivisesti mukana suunnistuksen kehittämisessä. Kannustamme ja palkitsemme myös seuramme puuhaihmisiä.

Teemme yhteistyötä alueen seurojen kanssa, myös lajimme ulkopuolella. Pidämme nuorisotoimintamme monipuolisena ja kannustamme myös lasten ja nuorten vanhempia osallistumaan seuramme toimintaan.

Tarjoamme kilpailulliseen menestykseen tähtääville kannustamisen ohella leiritystä, henkilökohtaista ohjausta, monipuolisia laadukkaita harjoituksia sekä testejä. Käytämme myös tarvittaessa seuramme ulkopuolista apua valmennuksessa, kilpailujen järjestämisessä, varainhankinnassa sekä seuratoiminnan kehittämisessä.

Savon suunnan organisaatio

Savon Suunta on suunnistuksen erikoisseura. Savon Suunnan ylin toimeenpaneva elin on johtokunta, jonka toimintaa johtaa seuran puheenjohtaja. Johtokunnan alaisuudessa toimivat seuran kilpailu-, valmennus/nuoriso/koulutus-, kuntosuunnistus-, ja talousjaostot. Savon Suunnan johtokunta kokoontuu vuosittain n. 6 kertaa. Johtokunnan kokoonpanoon kuuluvat seuran puheenjohtaja ja 6 varsinaista jäsentä. Jaostot tekevät vuosittain toimintasuunnitelman ja budjettiesityksen, jotka seuran vuosikokous hyväksyy. Jaostot vastaavat budjetin mukaisesta rahankäytöstä ja johtokunta vastaa budjetin seurannasta. Vuoden alussa jaostot tekevät edellisen vuoden toimintakertomuksen.

Seuraavassa on lueteltu Savon Suunnan vastuuhenkilöiden ja jaostojen vastuualueet ja tehtävät.

Puheenjohtaja:

 • Toimii seuran johtokunnan johtajana.
 • Vastaa yhdessä johtokunnan ja muiden avainhenkilöiden kanssa seuran toimintalinjan noudattamisesta.
 • Vastaa yhteydenpidosta seuran jäsenistöön.
 • Vastaa seuran näkyvyydestä mediassa sekä avustaa mahdollisuuksien mukaan varainhankintaa.
 • Kutsuu johtokunnan koolle.
 • Hyväksyy laskut.

Sihteeri:

 • Toimii seuran ja johtokunnan sihteerinä.
 • Tiedottaa johtokuntaa seuran sääntöasioissa.
 • Hoitaa seuran kirjeenvaihtoa.
 • Hoitaa seuran jäsenten muistamiset yhteistyössä muun jäsenistön kanssa.
 • Hoitaa seuran virallisten asiakirjojen toimittamisen viranomaisille.

Rahastonhoitaja:

 • Seuran rahastonhoitaja maksaa seuralle kuuluvat laskut. Laskun maksu tapahtuu laskun hyväksymisen jälkeen. Laskut hyväksyy puheenjohtaja.
 • Poikkeustapauksissa laskun voi hyväksyä seuran viralliset allekirjoitusoikeuden haltijat, kuitenkin asianomaista jaostoa on aina tiedotettava laskusta.
 • Rahastonhoitaja siirtää seuran varoja seuran eri tilien välillä.
 • Rahastonhoitaja seuraa seuralle tulevia suorituksia ja tiedottaa niistä asianosaisille.
 • Rahastonhoitaja toimittaa seuran kuitit kirjanpitäjälle kirjanpitosopimuksen mukaisesti.
 • Rahastonhoitaja tiedottaa säännöllisesti johtokunnalle seuran kirjanpitäjän laatiman taloudellisen tilannekatsauksen.

Kilpailujaosto:

 • Vetäjänä toimii kilpailujaoston puheenjohtaja.
 • Kilpailutoiminta käsittää Savon Suunnan järjestämät kilpailut: seuranmestaruuskilpailuista aina arvokilpailuihin asti. Kansallisten ja arvokilpailuiden järjestämisestä päättää kilpailujaoston esityksestä seuran johtokunta.
 • Kilpailujen hakemisesta vastaa kilpailujaosto.
 • Seuran mestaruuskilpailuista päättää kilpailujaosto, tarvittaessa yhdessä kuntosuunnistusjaoston kanssa.
 • Järjestettävien kilpailujen osalta jaosto vastaa kilpailun johtajan ja varajohtajan nimeämisestä, jotka yhdessä kokoavat kilpailuun tarvittavan henkilöstön ja vastaavat kilpailun toteuttamisesta.
 • Kilpailuihin ilmoittautumisia koordinoi seurassamme erikseen nimetty henkilö.
 • Kilpailuihin ilmoittautuminen hoituu pääsääntöisesti verkkovihkon kautta. Verkkovihko on kotisivujemme yhteydessä.
 • Kilpailujaoston alaisuudessa toimii karttajaos:
 • Karttajaos vastaa karttojen ajantasaistamisista ja uudiskartoituksista.
 • Karttajaos vastaa kartta-avustusten hakemisesta ja karttojen raportoinnista suunnistusliittoon.
 • Karttajaos vastaa maankäyttöluvista.
 • Karttajaos vastaa kartoittajien ja ratamestarien koulutuksesta yhdessä koulutusjaoston kanssa.

Valmennus/Koulutus/Nuorisojaosto:

 • Vetäjänä toimii jaoston puheenjohtaja
 • Vastaa eri valmennus-/orava-/harrasteryhmien toiminnasta.
 • Huolehtii ja koordinoi ryhmien suunnitelmallista harjoitus- ja kilpailutoimintaa.
 • Koordinoi Jukola/venlat viestijoukkueet, ilmoittautumiset +matkat
 • Koordinoi nuorten jukola viestijoukkueet, ilmoittautumiset +matkat
 • Huolehtii muiden viestien joukkuevalinnat
 • Toiminnan kohderyhmänä ovat kaiken ikäiset.
 • Toimintaa järjestetään eri tasoryhmille ympärivuotisesti.
 • Jaosto järjestää vuosittain vanhempainiltoja, joissa vanhemmat voivat esittää omia näkemyksiään toiminnan kehittämiseksi.
 • Toteuttaa vuosittain nuorisotoimintaamme kuuluvat pelisääntökeskustelut sekä lasten/nuorten että heidän vanhempiensa kanssa.
 • Toimintamme on avointa kaikille suunnistuksesta kiinnostuneille lapsille ja nuorille riippumatta taito- ja tavoitetasosta.
 • Järjestää vuosittaisen suunnistuskoulun.
 • Organisoi valmennusleirit.
 • Organisoi seuran oravacupin.
 • Tekee koulusuunnistuksen kanssa yhteistyötä.
 • Tarjoaa seuramme nuorille harrastetoimintaa.
 • Vastaa tietotaidon ylläpidosta, eli huolehtii tarvittavasta jäsenten valmennus-, ohjaaja- yms koulutuksesta.
 • Valitsee palkittavat ja stipendien saajat, jotka johtokunta hyväksyy.

Kuntosuunnistusjaosto:

Kuntosuunnistusjaoston puheenjohtaja johtaa, koordinoi ja ohjeistaa kuntosuunnistustoimintaa.

Kuntosuunnistustoimintamme käsittää viikkorastit (huhtikuusta lokakuuhun) sekä kiintorastiverkoston ylläpidon ja tarjonnan halukkaille. Laatii viikkorastikalenterin riittävän ajoissa (helmikuun loppu) ja toimittaa sen suunnistusliiton kalenteriin ja tiedoksi nuoriso- valmennus- ja koulutusjaostolle.

Kuntosuunnistusjaosto toteuttaa viikkorastien yhteydessä suunnistuksen alkeisopastus-toimintaa yhdessä nuorisojaoston kanssa.

Huolehtii tarvittavien karttojen tulostuksista eri kohteisiin.Kuntosuunnistusjaosto koordinoi tilauksesta yrityksille pidettäviä liikuntatilaisuuksia.

Tiedotus:

Seuramme pääasiallisena informaatiokanavana jäsenistölle toimii seuramme kotisivut https://savonsuunta.fi. Seuran sivuilla on tapahtumakalenteri, jonka ylläpidosta (tapahtumalisäykset) vastaa harjoitusten vetäjät. Jäsenkirje 2 kertaa vuodessa, vastuu sihteerillä.

Kotisivuillamme on nimetty ylläpitäjä. Kotisivujen ylläpitäjä vastaa seuran toimihenkilöiden ylläpitäjälle toimittamista muutoksista. Kotisivulla tiedottamisen lisäksi jaostojen vetäjät ja johtokunta huolehtivat medialle tiedot kilpailumenestymisistä, suuremmista tapahtumisista (myös ennakkotiedot) sekä seuran yleisestä toiminnasta.

Talousjaosto:

Jaoston puheenjohtaja koordinoi seuran varainhankintaa. Varainhankinnan rungon muodostaa seuran talkootoiminta eri muodoissaan. Talkootoimintaan pyritään rekrytoimaan seuran jäsenet mahdollisimman laajasti. Huolehtii ajallaan avustushakemuksista: Kunnille, SSL:lle sekä muille mahdollisille tahoille.

Muut toimihenkilöt:

Seurassa on lisäksi yksittäisiä toimihenkilöitä, kuten:

 • Jäsenrekisterinhoitaja
 • Leikekirjanpitäjä
 • Kilpailuilmoittaja
 • Varastonhoitaja
 • Varustevastaava.

Eettiset linjaukset

Eettisillä linjauksilla pyritään kuvaamaan moraalisia periaatteita, joihin Savon Suunnan suunnistustoiminta perustuu. Toimintamme kunnioittaa seuraavia arvoja:

Kilpailutoiminnassa noudatamme Suomen Suunnistusliiton kilpailusääntöjä ja Antidopingtoimikunnan sääntöjä. Reilua peliä rasteilla!

Noudatamme suunnistuksen lajisääntöjä ja muita yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Jokainen seurastamme kiinnostunut on tervetullut mukaan toimintaamme. Jokaisella on mahdollisuus harrastaa suunnistusta omalla tasollaan. Otamme huomioon kanssaharrastajat ja ympäristön. Ympäristökysymysten huomioon ottaminen on keskeinen osa seuran toimintaa. Otamme ympäristöasiat huomioon myös osallistuessamme muiden seurojen järjestämiin tapahtumiin. Kartoitustoiminnassa sekä harjoitusten ja kilpailujen järjestämisessä noudatamme Suunnistusliiton ohjeita ja määräyksiä.

Suunnistus edistää fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Korostamme seuramme toiminnassa terveellisiä elämäntapoja ja päihteettömyyttä. Seura tukee ja kannustaa ohjaajia, valmentajia ja lasten vanhempia osallistumaan koulutukseen. Seura muistaa aktiivisesti toimintaan osallistuvia jäseniään kannustuspalkinnoilla. Lapsille ja nuorille tarjoamme ympärivuotista laadukasta toimintaa heidän omista lähtökohdistaan. Nuorisotoimintamme on kasvattavaa, opettavaa, hauskaa ja kannustavaa. Nuorisotoiminnan perustan luovat turvallisuus, leikinomaisuus, myönteisten elämysten saaminen, luonto ja ystävät. Kannustamme nuoria etsimään omia rajojaan kilpailutoiminnassa.

Jäsenten velvollisuudet

 • Tutustua seuran toimintalinjaan.
 • Toimia mahdollisuuksien mukaan viikkorastien toimitsijana.
 • Osallistua mahdollisuuksien mukaan muuhun erikseen järjestettävään talkootyöhön.
 • Jäsenten velvollisuutena on tiedottaa välittömästi osoite- ja yhteystietomuutoksista seuraa.
 • Savon Suunta toimii aktiivisesti yhdessä kuntien toimi- ja luottamushenkilöiden sekä maanomistajien kanssa edistääkseen suunnistuksen toimintamahdollisuuksia
 • Savon Suunta tarjoaa omaa asiantuntemustaan käytettäväksi lajiamme koskevissa kysymyksissä.

Jäsenten oikeudet

 • Osallistumisoikeus seuran järjestämiin harjoitustilaisuuksiin
 • Osallistumisoikeus seuran järjestämiin viikkorasteihin
 • Osallistua seuran muuhun toimintaan
 • Seura tukee kulloisenkin taloudellisen tilanteen mukaan kansallisiin ja arvokilpailuihin osallistumisia sekä Suomessa järjestettäviin avoimiin kansainvälisiin suunnistuskilpailuihin.
 • Mahdollisuus vaikuttaa seuran toimintaan jaostojen, johtokunnan ja vuosikokouksen kautta

Tämä toimintalinja on hyväksytty seuran johtokunnassa 18. helmikuuta 2009.